Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
16UY0255-6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6)

CBS UZMANI (SEVİYE 6) ULUSAL YETERLİLİĞİ

İlgili Meslek Standardı: 14UMS0426-6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6)

Yeterlilik Birimleri:

16UY0255-6/A1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği,  Çevre Koruma Önlemleri, Kalite Yönetim Sistemi ve İş Organizasyonu

16UY0255-6/A2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığında Bilgi Güvenliği

16UY0255-6/A3 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığında Teknik Organizasyon

Belge Alma Şartı: Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan belirlenen süreler içinde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olunan ilk birimin başarıldığı tarihten itibaren, 2 yıl içinde tüm birimlerden başarılı olunmadığı takdirde başvuru geçerliliğini kaybeder.

Ölçme ve Değerlendirme:  Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Sınavların teorik kısmından başarılı olamayan adaylar yeterlilik biriminin performansa dayalı sınavına katılamazlar. Performansa dayalı sınavlarda kritik adımların tamamından başarı gösterilmelidir.

Yeterlilik biriminin performansa dayalı sınavından geçemeyen adaylar için teorik sınav kısmından alınan puanlar 1 yıl geçerlidir. 

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Belge Yenileme: Geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi (SGK gibi) kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavı (A3/P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Ulusal yeterliliğe ilişkin daha detaylı bilgi almak için CBS Uzmanı (Seviye 6) dokümanını inceleyiniz.

 

CBS UZMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME SINAVI

Personel Belgelendirme Birimi tarafından yapılacak sınavlara ilişkin tüm bilgiler web sayfasında ilan edilir. Belirtilen yönteme ve süreye uygun olarak başvuru yapmayan kişiler sınava alınmazlar. Sınav başvurularının alınması ve değerlendirilmesiyle ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

Sınavların teorik kısımları, aksi sınav ilanıyla duyurulmadıkça online sınav olarak gerçekleştirilir.

Sınavların teorik bölümünde ulusal yeterliliğin ilgili yeterlilik birimi ekinde yer alan Bilgiler Kontrol Listesi, performansa dayalı bölümünde ise Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesi kullanılır.

Aynı yeterlilik biriminin teorik kısmından başarılı olamayan adaylar performansa dayalı sınava katılamazlar.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavların yapısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Yeterlilik Birimleri ve Sınav Bölümleri

A1

A2

A3

A1 / T1

A2 / T1

A3 / T1

A3/ P1

İlgili Bilgi (BG)/Beceri ve Yetkinlik (BY)

BG1-BG10

BG1-BG4

BG1-BG10

BY1-BY10

Başarı Notu

60

70

70

80

Soru Sayısı

20

20

50

10

Gereken Doğru Cevap Sayısı

12

14 

35 

 8

Sınav Süresi

 30 dk

 30 dk

75 dk

150 dk

Sınav Ücreti

 150 TL.

 150 TL.

175 TL.

375 TL.

* Kontenjan 30 kişi olarak belirlenmiştir. Nihai kontenjan durumu aday portalında belirtilir.

* Sınav ücreti karşılığında adaylar, başarısız oldukları sınav bölümlerinden 1 yıl içerisinde 2. sınava ücretsiz katılma hakkına sahiptir.

* Sınav ücretine belge ücreti dâhil değildir. 2022 yılı belge masraf karşılığı 250 TL dir. Kayıp, çalıntı ve değişiklik nedeniyle belge yenileme masraf karşılığı 125 TL. dir.

* Sınavlarda kesin başvuru kabulü yapılan adaylara (başvurusu onaylanan adaylara) ücret iadesi yapılmaz.

* BelgeCBS sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

* 10 başvurudan az olması durumunda BelgeCBS sınavı erteleme veya iptal etme hakkına sahiptir. 

 

A3/P1 sınavı üç aşamalı olarak tek oturumda gerçekleştirilir. Performans sınavındaki değerlendirme yapılırken sınavın birinci bölümü % 10, ikinci bölümü % 80, üçüncü bölüm % 10 ağırlıklı olacaktır.

Performans sınavının birinci bölümü 4.1-4.2-4.3 başarım ölçütlerini, ikinci bölümü 5.1-5.2-5.3-5.4 başarım ölçütlerini, üçüncü bölümü ise 6.1-6.2 başarım ölçütlerini ölçmeye yöneliktir. Adaylar, sınav başvurusunda tercih ettikleri yazılımı ve kendilerine sınav mekanında sağlanan donanım ile veri setlerini kullanarak sınav sorularına/senaryosuna uygun uygulamalar gerçekleştireceklerdir. A3/P1 biriminin ekinde yer alan BY listesinde yer alan kritik adımların başarılması zorunlu olup, toplamda geçer not alınsa bile kritik adımların herhangi birinden başarılı olunamaması durumunda adaylar sınavın bu bölümünden başarısız kabul edileceklerdir.

A3 / P1 Birinci Bölüm-Donanım, Yazılım ve Ağ Altyapısına İlişkin Performansa Dayalı Sınav: Bu bölümde CBS uygulamalarında kullanılan donanım, yazılım ve ağ altyapısına ilişkin kullanım becerileri ölçülecektir.

A3 / P1 İkinci Bölüm-Coğrafi veri (CAD, CBS, UA) Üretimi, İşlenmesi, Depolanması, Analizi ve Paylaşımına İlişkin Performansa Dayalı Sınav: Bu bölümde, CBS yazılımları (CAD, CBS, UA) kullanılarak yapılan işle ilgili olarak coğrafi veri (CAD, CBS, UA) üretimi, işlenmesi, depolanması, analizi ve paylaşımına ilişkin beceriler ölçülecektir.

A3 / P1 Üçüncü Bölüm-Raporlama ve Sunuma İlişkin Performansa Dayalı Sınav: Bu bölümde yapılan işle ilgili yazılımlar kullanarak istatistikler üretme ve raporlamaya ilişkin performansa dayalı sınav (Raporlama ve Sunum) gerçekleştirilir.