Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
16UY0254-4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4)

16UY0254-4 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) ULUSAL YETERLİLİĞİ

İlgili Meslek Standardı: 14UMS0425-4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4)

Yeterlilik Birimleri:

16UY0254-4 /A1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma   Önlemleri, Kalite Yönetim Sistemi ve İş Organizasyonu

16UY0254-4 /A2 Coğrafi  Bilgi Sistemleri Operatörlüğünde Teknik Yetkinlik

Belge Alma Şartı: Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan belirlenen süreler içinde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olunan ilk birimin başarıldığı tarihten itibaren, 2 yıl içinde tüm birimlerden başarılı olunmadığı takdirde başvuru geçerliliğini kaybeder.

Ölçme ve Değerlendirme:  Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Sınavların teorik kısmından başarılı olamayan adaylar yeterlilik biriminin performansa dayalı sınavına katılamazlar. Performansa dayalı sınavlarda kritik adımların tamamından başarı gösterilmelidir.

Yeterlilik biriminin performansa dayalı sınavından geçemeyen adaylar için teorik sınav kısmından alınan puanlar 1 yıl geçerlidir. 

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Belge Yenileme: Geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)   5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi (SGK gibi) kayıt,

b)   Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavı (A2/P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Ulusal yeterliliğe ilişkin daha detaylı bilgi almak için CBS Operatörü (Seviye 4) dokümanını inceleyiniz.

CBS OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) BELGELENDİRME SINAVI

Personel Belgelendirme Birimi tarafından yapılacak sınavlara ilişkin tüm bilgiler web sayfasında ilan edilir. Belirtilen yönteme ve süreye uygun olarak başvuru yapmayan kişiler sınava alınmazlar. Sınav başvurularının alınması ve değerlendirilmesiyle ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

Sınavların teorik kısımları, aksi sınav ilanıyla duyurulmadıkça online sınav olarak gerçekleştirilir.

Sınavların teorik bölümünde ulusal yeterliliğin ilgili yeterlilik birimi ekinde yer alan Bilgiler Kontrol Listesi, performansa dayalı bölümünde ise Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesi kullanılır.

Aynı yeterlilik biriminin teorik kısmından başarılı olamayan adaylar performansa dayalı sınava katılamazlar.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavların yapısı ve ücretleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

              Yeterlilik Birimleri ve Sınav Bölümleri

           A1

                               A2

      A1 / T1

      A2 / T1

       A2/ P1

İlgili Bilgi (BG)/Beceri ve Yetkinlik (BY)

    BG1-BG8

      BG1-BG8

    BY1-BY10

Başarı Notu

         60

            70

         70

Soru Sayısı

         20

            40 

         10 

Gereken Doğru Cevap Sayısı

         12 

            28 

          7

Sınav Süresi


Sınav Ücreti

       30 dk


      125 TL

          60 dk


          150 TL

       150 dk


        375 TL

* Kontenjan 30 kişi olarak belirlenmiştir. Nihai kontenjan durumu aday portalında belirtilir.

* Sınav ücreti karşılığında adaylar, başarısız oldukları sınav bölümlerinden 1 yıl içerisinde 2. sınava ücretsiz katılma hakkına sahiptir.

* Sınav ücretine belge ücreti dâhil değildir. 2022 yılı belge masraf karşılığı 250 TL dir. Kayıp, çalıntı ve değişiklik nedeniyle belge yenileme masraf karşılığı 125 TL. dir.

* Sınavlarda kesin başvuru kabulü yapılan adaylara (başvurusu onaylanan adaylara) ücret iadesi yapılmaz.

* BelgeCBS sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

* 10 başvurudan az olması durumunda BelgeCBS sınavı erteleme veya iptal etme hakkına sahiptir. 
 

A2/P1 performansa dayalı sınav ile adayların; CBS uygulamalarında kullanılan donanım ve yazılıma ilişkin kullanım becerileri, yapılan işle ilgili CBS yazılımları (CAD, GIS) kullanılarak coğrafi verinin (CAD, GIS) üretimi, işlenmesi, depolanması  ve paylaşımına ilişkin becerileri ölçülecektir. A2/P1 Performans dayalı sınav tek oturumda gerçekleştirilir. Adaylar, sınav başvurusunda tercih ettikleri yazılımı veya sunulan diğer yazılımları ve kendilerine sınav mekânında sağlanan donanım ile veri setlerini kullanarak sınav sorularına/senaryosuna uygun uygulamalar gerçekleştireceklerdir.

Adayların A2/P1 performansa dayalı sınavdan başarılı sayılabilmeleri için 16UY0254-4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği A2/P1 Biriminin ekinde yer alan Beceri ve Yetkinlikler listesinde belirtilen kritik adımların başarılması zorunlu olup, toplamda geçer not alınsa bile kritik adımların herhangi birinden başarılı olunamaması durumunda adaylar performansa dayalı sınavdan başarısız sayılacaktır.